වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

Commentosphere(?) Science We Trust Meets Art We Love

| Comments

I tried my best to avoid posting this, but failed :-D Recently on Web Alochana :

Randunu says
සිසිලක්‌ නොමැති අහසින්
වැසි දිය යදින්නෙපා…
සයුරක්‌ නොදුටු ගඟුලක්‌ කිසිදා ගලන්නේ නෑ

Shehal responds
සිසිලක්‌ නොමැති අහසින්
වැසි දිය යදින්නෙපා…

meka kohoma sinhalen kiyannada manda…

habai two things…

first is… space has a blackbody temperature of 4K… thats like -269 deg C… so in the night… the sky is literally cool in the night

second about rain… clouds consist of water vapor in a super heated state… it rains when water vapor reaches its saturated vapor pressure and temperature… so from the super heated state… it has to reach its saturated state and condense and form liquid water…

so there are two paths… one is by clling… that is releasing latent heat to the atmosphere… a cold wind perhaps…. the other is by increasing the partial pressure… that is by adding more moisture…

http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_%28meteorology%29
read more…