වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

ආයුබෝවන්! නව ලිපිනය සහ පෝශක ගැන විස්තර

| Comments

බ්ලොග් අඩෙවිය සංක්‍රමනය බොහෝ දුරට සාර්ථක ව සිදු වුනා. අලුත් ලිපිනය http://web.alochana.net

අලුත් පෝශකය http://web.alochana.net/atom.xml

DISQUS ප්‍රතිචාර පද්ධතිය පැරනි ලිපි සමග තව ම හරි හැටි වැඩ කරන්නේ නෑ. එය ඉඩ කඩ ලැබෙන පරිදි සකසාගන්න යි අදහස.

Comments