වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

මාස තුන හමාරකට පසු ...

| Comments

මාස තුන හමාරක පමන දීර්ඝ විරාමයකට පස්සේ නැවතත් වෙබ් ආලෝචනාව සක්‍රිය වෙනවා. මේ අඩෙවිය එතරම් දීර්ඝ කාලයක් අක්‍රිය කර තියන්න අදහස් කලා නොවුනත් ඒ හැටියට කටයුතු සිද්ධ වුනා, කාර්ය බහුලත්වය නිසා.

ලිවීමට හේතුත් මාතෘකාත් නොතිබුනා නෙවෙයි. ලියපු ලිපි හා සටහන් කීපයකුත් “පුස් කමින්” තිබුනත් ඒවා පල කරන්න සුදුසු විදිහට සකස් කරගන්න අවකාශයක් ලැබුනේ නැහැ.

කෙසේ වෙතත් නිදහසට කාරනා මොකට ද? හැම දෙයක් ම ඊට උචිත, “ස්වාභාවික” විදිහට සිදු වෙන්න ඉඩ හැරීමයි වැදගත්.