වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

රනබිමින් නැගෙන හඬ - සිරි ගුනසිංහ (උපුටනයක්)

| Comments

මිනිස්සු නම් නොවෙමුය අපි
අපි වෙමු පනුවෝ -
පොලොවේ පස් කා
ජීවත් වෙමු අපි.

මිනිස්සු නම් නොවෙමුය අපි
අපි වෙමු නයි පොලොංගු -
පැටවුන් ගිල දා
ජීවත් වෙමු අපි.

මිනිස්සු නම් නොවෙමුය අපි
අපි වෙමු වග වලස්සු -
එකෙ’කා කාගෙන
ජීවත් වෙමු අපි.

මිනිස්සු නම් නොවෙමු අපි
අපි වෙමු යක් රකුසෝ -
අමු මිනී මස් කකා
ජීවත් වෙමු අපි.

මලමිනී මවන්නෙමු,
එයින් දිවි රකින්නෙමු.

අප නිසා දිවි පිදූ
අප නිසා අඟුරු වූ
ඔවුහුය මේ රන බිමේ
දෙවි දේවතාවෝ.

(1958 පල වූ අබිනික්මන කාව්‍ය සංග්‍රහයේ 80 - 81 පිටු)