වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

අවමඟුල් දිනයක... කතා කිරීමේ අයිතිය අහිමි ව යමින් ඇති මොහොතක... To Speak or Not to Speak

| CommentsFirst they came for the Jews,

and I did not speak out because I was not a Jew.


Then they came for the Communists,

and I did not speak out because I was not a Communist.


Then they came for the trade unionists,

and I did not speak out because I was not a trade unionist.


Then they came for me,

and there was no one left to speak out for me.Martin Niemoeller
.