වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

වැලිතලප, ප්ලේන්ටී සහ මැරතන්

| Comments

අවුරුදු කාලේ නිසා කෑමෙන් බීමෙන් නං අඩුවක් නැහැ. ඔන්න දැන් තේ එකක් බිබී වැලිතලප කෑල්ලක් කකා තමයි මැරතන් දුවන්නෙ. හැබැයි මේ තරම් ම පැනිරස කෑම කාපු කාලයක් මට නම් මතක නෑ. මම ඉතින් සැරට මිරිසට තමයි වැඩි පුර කන්නෙ.

කෑම කොහොම වුනත් වතුර පෙවෙනවා නම් මදි කියලා මතක් වුනේ ටීකාවේ පල වෙලා තියෙන මත විමසුම දැක්කමයි.