වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

බ්ලොග් අවකාශය නිසා සිංහල භාශාවට එකතු වුනු අලුත් පද

| Comments

ඔන්න මේ සටහ ලියද්දී පාවිච්චි වෙන්නෙත් ඒ පද මයි. අලුත් මාධ්‍යයක්, අලුත් අවකාශයක් නිසා සිංහල භාශාවට අලුත් වචන ගනනාවක් එකතු වී තහවුරු වෙමින් තිබෙනවා. පලමුවැන්න තමයි බ්ලොග්. මේක මුලින් ම ඉංගිරිසි භාශාවේ web + log ලෙසින් පද එකතු වෙලා වෙබ්ලොග් වසයෙන් භාවිතා වෙලා පසුව බ්ලොග් බවට පත් වුනා. ඉතින් දැන් ඒක ව්‍යවහාරය නිසා තත්සම පදයක් හැටියට සිංහල භාශාවටත් එකතු වෙලා. ඒ වටා පද ගනනාවක් වරනැඟී භාවිතයට ඇවිත් තියෙනවා.

බ්ලොග්කරුවා, බ්ලොග් රචකයා, බ්ලොග් ලියන්නා - blogger

බ්ලොග්කරනය - blogging

බ්ලොග් අවකාශය, බ්ලොගවකාශය - blogosphere

“තනි සිංහලෙන්” මේ සඳහා පද නිර්මානය කරන්නත් යම් යම් ප්‍රයත්න දැරුනා වුනත්, ව්‍යවහාරය සහ විශය ක්ශ්‍රේත්‍රයේ ස්වභාවය නිසා බ්ලොග් එක, බ්ලොග් අඩෙවිය, බ්ලොග් සටහන ආදී වසයෙනුත් විවිධ පැතිවලට පැතිරී මේ පදය තහවුරු වෙලා තියෙන්නෙ. අනිත් අතට සිනමාවේ යෙදෙන්නා සිනමාකරුවා හැටියටත්, එකී කලාව සිනමාකරනය හැටියටත් හඳුන්වන්න පුලුවන් නම් බ්ලොග්කරනයට අදාල මේ පද මෙසේ පැවතීම ගැන අමුතු අර්බුදයක් පැන නඟින්න විදිහක් නැහැ.