වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

මැදියම් රැය....

| Comments

දැන් රෑ දොලහයි…

නිදිමත යන්න මූන ටිකක් හෝදාගෙන ආවා :D

හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එලි වෙන ජාමෙට කියනවනේ… බලමු බලමු