වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

Podcast 2 : Hemasiri Liyanage at Haththotuwegama Felicitation Ceremony

| Comments

Hemasiri Liyanage’s speech at Gamini Haththotuwegama felicitation ceremony
වෙබ් ආලෝචනා පොඩ් විකාශය 2
ඊයේ (2007 ජූනි 30) මහරගම තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වුණු ගාමිණී හත්තොටුවේගම උපහාර උළෙලේ දී හේමසිරි ලියනගේ කළ කතාව