වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

Podcast 1 : Parakrama Niriella at Haththotuwegama Felicitation Ceremony

| Comments
Parakrama Niriella’s Speech at Gamini Haththotuwegama felicitation ceremony
වෙබ් ආලෝචනා පොඩ් විකාශය 1
ඊයේ (2007 ජූනි30) මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා‍ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වුණු ගාමිණී හත්තොටුවේගම උපහාර උළෙලේ දී පරාක්‍රම නිරිඇල්ල කළ කතාව