වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

Sinhala Bloggers Introducing Sinhala Blogging on SLBC (Audio)

| Comments

Sinhala bloggeres Kalinga Athulathmudali, Waruna Perera and Thilina Gunasekare explaining Sinhala language blogging on SLBC morning show Subharathi. Click play button to listen.

කාලිංග ඇතුලත්මුදලි, වරුන පෙරේරා සහ තිලින ගුනසේකර සිංහල බ්ලොග්කරනය ගැන අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලියේ සුභාරතී වැඩසටහන ඔස්සේ කරුනු දැක්වූ අයුරු.
Download | බාගන්න http://www.archive.org/download/SinhalaBlogging/sinhalabloggers.mp3