වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

මැදියම් රැය....

| Comments

දැන් රෑ දොලහයි…..

මමත් නිදිමත යන්න මූන ටිකක් හෝදාගෙන ආවා ආයෙමත්. හැබැයි කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න නිසා නිදිමතක් දැනෙන්නෙ නැහැ එහෙමට…

හොද හොඳ සෙල්ලං එලිවෙන ජාමෙට ලු නෙ….