වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

ජාල ජංජාල සහ වගකිව යුත්තන්ගේ කයිවාරු

| Comments

දැන් මේ ආන්ඩුව ඡන්ද කාලේ ගහපු කයිවාරු මට මතක් වෙනවා ඔන්න. ගොවියාවත් “අපේ ගමත්” අන්තර්ජාලයට ගෙනියන බවටත් ශපථ කොරා. ඒත් ප්‍රධාන නගරවල වත් තාම හරියට අන්තර්ජාල පහසුකම් නෑ. විදුලිය නෑ. ඒ විතරක් නෙමේ. යන්න එන්න හරියට පාරවල් නැතුව අස්වැන්න නෙලාගෙන ප්‍රවාහනය කරගන්න බැරි වුනු ගොවීන් ගැන පහුගිය සති කීපයේ ම වාර්තා වුනා.

අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා නම් ව්‍යාපාරික හෝ වෘත්තීය මට්ටමේ අවශ්‍යතා සඳහා පිරිමැහෙන්නේ නෑ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් යන්න තියෙන දුර බොහෝමයි. තවම පටන්ගෙන වත් නෑ කියලයි මට නම් පේන්නේ….