වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

"ප්‍රධාන ධාරාවේ" ජනමාධ්‍ය හා බ්ලොග්කරනය

| Comments

අපේ සිංහල භාශා ජනමාධ්‍යවලට, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ධාරාවේ පත්තරවලට තාම බ්ලොග්කරනය ව්‍යාප්ත වෙලා නෑ. ඒ වගේ ම තමයි අනෙකුත් විද්‍යුත් මාධ්‍යත්. ඒ ගැන දැන් කතා කරන්නයි හහදන්නේ…..