වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

Entry Removed by the Blog Administrator (2)

| Comments

Updated on Oct 26 2008

The original entry was removed today (Oct 26, 2008) by the blog administrator, sympathizing with an appeal made by the person who was subjected to criticism in this post. (Related post)


මෙහි පල කොට තිබුනු ලිපිය, එමගින් විවේචනයට ලක් වූ පුද්ගලයාගේ ආයාචනය පරිදි සානුකම්පිත හේතු මත අද දින (2008 ඔක්තෝබර් 26) ඉවත් කරන ලදි. (මීට සබැඳී පෙර ලිපිය)