වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

කුරුටු

| Comments

ඉතා සිත්ගන්නා වෙබ් අඩෙවියක් මට හමු වුණා. එහි තියෙන්නේ කුරුටු. විශේෂයෙන් වැසිකිලි, කාන්තා හා පිරිමි විවේකාගාරවල ලියා ඇති කුරුටු එකතුවක්. මෙන්න ඉන් උපුටාගත් එක් කුරුටු කවියක් -

Some come here to sit and think,
some come here to shit and stink,
but I come here to itch my balls,
and read the writing on the walls.

සමහරක් කුටුරු හාස්‍යජනකයි, සමහරක් කාමුකයි, සමහරක් දරුණුයි. තවත් සමහරක් පුදුමාකාර විදිහට “දාර්ශනිකයි”!
ගිහින් බලන්න එතන හරිම රසවත් ;-)