වෙබ් ආලෝචනා | web alochana

3.0 nihil humanum a me alienum puto

"සහල් මිල පාලනය"

| Comments

“දුන්න දුනුගමුවේ
ඊතල කිතලගමුවේ
රාල මීගමුවේ
මුවෙක් පැන්නයි සබරගමුවේ”


.